جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

در جشـنواره امسـال تعـدادی از آثار انیمیشـن مطـرح و نامزد اسـکار در میـان فیلمهـای شـرکت کننده دیـده میشـوند. ً 1169 فیلم از 79 کشـور در جشـنواره پویانمایـی تهران، مجموعا بـه بخش بین الملل ارسـال شـده بود کـه تعداد زیـادی از آنها متعلـق به کشـورهای صاحب نام و شـرکتهای تـراز اول جهان اسـت. در ایـن میـان نـام 6 اثـر نیـز به چشـم میخـورد که در بخش اسـکار دانشـجویی 2015 و نامزدهای بهتریـن پویانمایی کوتـاه 2016 جـای گرفته انـد. در ادامـه بـه طور اجمالـی این آثار را معرفـی کرده ایم. فیلـم 5 دقیقـه و 43 ثانیـهای»rest at object An »برنـده اسـکار دانشجویی 2015 به کارگردانی »سـت بویدن« از موسسه هنرهای کالیفرنیا پویانمایی کوتاه این فهرسـت اسـت. داسـتان ایـن پویانمایـی زندگی یک صخره طی هزاران سـال سـفر را در چـرخ روزگار نشـان میدهـد که بشـر به شـکل های متفـاوت از آن اسـتفاده میکنـد و بـا اتفاقـات گوناگونی روبه رو میشـود. فیلـم 4 دقیقـه و 20 ثانیـهای »Island Holland of Ballad The House »بـه کارگردانـی »تـام لیـن سـون« از دانشـگاه تاوسـون مراحـل تعمیـر یک خانه، شـکل گیری یک زندگـی و اتفاقاتی که در طـول آن بـرای خانـه میافتد را همـراه با آواز و بـا بهرهگیری از سـبک نقاشـی های ونسـان ونگوگ نشـان میدهد. فیلـم 8 دقیقـه و 35 ثانیـهای »hum »به کارگردانـی »تام تلر« از دانشـگاه چپمـن آمریـکا در سـال 2015 عرضـه شـده اسـت. داسـتان ایـن پویانمایـی درباره ربات ظرف شـوی تنهایی اسـت کـه در اتـاق پشـتی یـک رسـتوران زندگـی میکند. امـا یک روز بـا کمـک دوسـتی کوچـک پـا را فراتـر از آن چهاردیـواری تنگ میگـذارد. فیلـم 6 دقیقـه و 45 ثانیـه ای »Time Borrowed »به کارگردانی »انـدرو کوسـت« و »لوهامـو-الج« محصـول 2015 آمریکاسـت. داسـتان ایـن پویانمایـی دربـاره کلانتـری اسـت کـه بـه محـل وقـوع یـک حادثـه بازمیگـردد کـه تمـام عمـرش را صـرف فرامـوش کـردن آن کـرده اسـت. بـا هـر قدمی کـه برمـیدارد، خاطرات تلـخ زنده میشـوند و او دوبـاره بـا اشـتباهش روبرو میشـود و ... ایـن پویانمایی کوتاه تـا بـه حال ۱۳ جایـزه و بیـش از ۳۰ نامزدی را از جشـنواره های مختلـف نظیر بلو پالم، نشـویل و سـنت لوییـس دریافت کرده است. فیلـم 5 دقیقـه و 21 ثانیـهای »End Happy»توسـط »جـان سـاسکا« کارگـردان اهـل چـک سـاخته شـده اسـت. ایـن پویانمایی ترکیبی از اسـتاپ موشـن و نقاشـی روی کاغذ است و داسـتان سـگی را روایـت میکند کـه دم خـود را تعقیب میکند تـا با آن دوسـت شـود. »Vanishes Head The »محصول مشـترک کانادا و فرانسـه به کارگردانـی »فرانـک دیـون«، اثری دربـاره یک زن مبتلا به زوال عقـل اسـت کـه میخواهد بـا قطار سـالیانه بـه کنار دریـا برود. سـه فیلـم کوتـاه از کشـورهای آمریـکا، چـک و کانادا- فرانسـه نیـز کـه بـه تازگـی نام آنهـا به عنـوان نامـزد احتمالـی بهترین پویانمایـی 2016 نـام برده میشـود نیـز در جشـنواره پویانمایی امسـال روی پـرده خواهنـد رفت.