'آهاي! سلام. با شماها هستم!'

'آ‎هاي! سلام. با شماها هستم!' اين عبارت ساده که عنوان يک نمايشنامه آمريکايي اثر 'ويليام سارويان' است، علت وجودي تئاتر را توجيه مي‌کند. چرا که تئاتر توسط افرادي در جهان آفريده شده که نمي‌توانند در مقابل نياز به سلام گفتن مقاومت کنند.آنچه خوانديد بخشي از سخنان 'ريچارد برتن' بازيگر بزرگ تئاتر و سينماي کشور انگلستان، در معرفي ماهيت هنر تئاتر است. هنري که امروزه ضرورت حفظ و حراست از آن بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌شود. چرا که در قرن بيست و يکم ايجاد ارتباط، مهم‌ترين عامل در زندگي است و تئاتر که مجموعه‌اي از تمام هنرهاي بشري از جمله نقاشي، موسيقي، شعر و ادبيات است؛ ژرف‌ترين راه براي برقراري ارتباط فرهنگي، اجتماعي و سياسي با ديگري است